کودکان

2 آبان 1396
کودکان

 

برای رسیدن به باورهای مطلوب و تطابق با زندگی جدید شهری، حصول رفاه شهروندی از سوییو سلامت شهر، سلامت شهروند از سویی دیگر نیاز به فراگیری آموزش های نوین و نهادینه شدن هنجارها از سنین کودکی می باشد.

 

بی تردید رکن اساسی در رسیدن به توسعه پایدار سرمایه های انسانی است. رشد و بالندگی و حرکت به آینده روشن از خلال قدکشیدن کودکان این شهر در بستر و کالبدی مناسب صورت خواهد پذیرفت.

 

مدیریت شهری ساری، ذیل گزاره "ساری؛ شهر دوستدار کودک" بر آن است تا موارد فوق در بطن امورات جاریه و ترسیم افق آینده شهر، لحاظ گردد.

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید