17 دی 1396

 

 

 

درباره شهرداری ساری

 

هدف اوليه از تأسيس بلديه حفظ منافع شهري، برآورده نمودن حوايج شهرنشيان مانند اداره كردن اموال منقول و غير منقول و نگهداشت سرمايه هاي متعلق به شهر، نظافت كوچه ها و معابر شهري، روشن نمودن شهر، بيمه بناهاي متعلق به شهر در برابر حريق و غيره بوجود آمد و بابت ارائه چنين خدماتي به مردم از آن ها عوارض دريافت نموده و از آن طريق هزينه هاي جاري بلديه و حقوق رفتگران و ... تأمين مي گرديد.

 

همزمان با تأسيس بلديه، قانوني به تصويب مجلس رسيد كه بر اساس آن انجمن بلديه وظيفه داشت تا نسبت به انتخاب شهردار با رأي و نظر مردم اقدام نمايد .

 

در سال ۱۲۹۰ شمسي با پيشنهاد دولت مبني بر انفصال انجمن بلديه موافقت گرديده و در سال ۱۲۹۹ سيد ضياءالدين طباطبايي نهاد مستقلي مانند بلديه را كه به دولت وابسته بود را بنا كرده و در سال ۱۳۰۰ شمسي اداره بلديه رسماً وابسته به دولت شد.

 

آغاز به كار بلديه در ساري مربوط به سال ۱۲۹۸ مي باشد و احمد ممنون به عنوان اولين شهردار ساري در سال ۱۳۰۱ معرفي شد.

 

اولين نامه تايپی اداري شهرداري در زمان تصدي آقاي محسن وزيري شهردار وقت ماشين نويسي شد.

اولين در